Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΜΚΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ»
______________________________________________

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στην Καλλιθέα σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2018 το πολιτικό κόμμα “ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 224, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, συνιστά επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκμηρίωσης, εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «Εταιρεία» κατά τις διατάξεις των άρθρων 741 και επ. του Αστικού Κώδικα, καθώς και την υποπερ. βγ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146) για την «ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και μελετών καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών των πολιτικών κομμάτων», με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο | ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ». Για τις διεθνείς της σχέσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «GREEN FOUNDATION – THEOFRASTOS».

ΑΡΘΡΟ 2ο | EΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Καλλιθέας Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 224. Η διεύθυνση μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο | ΣΚΟΠΟΣ

1. Η συνιστώμενη με το παρόν επιστημονική αστική εταιρεία έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και ειδικότερα τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκοποί της εταιρείας είναι:

α. Η παρακολούθηση, η συστηματική μελέτη, η ανάλυση και η διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αστική αναζωογόνηση και κινητικότητα, την κυκλική οικονομία και εν γένει την αειφορία.
β. Η έρευνα και η τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτικής οικολογίας και πράσινων πολιτικών και η ευρεία δημοσιοποίησή τους και η υποστήριξη της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων πολιτικών καθώς και της αλληλεγγύης και της αναπτυξιακής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο.
γ. Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση πολιτικών στελεχών, μέσω Ακαδημίας Πολιτικής Οικολογίας.
δ. Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας.
ε. Η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
στ. Η θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα ή συλλογικότητες που διακρίνονται με το έργο της στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
ζ. Η συλλογή, η ψηφιοποίηση και η προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα.
η. Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων, δράσεων και προγραμμάτων πράσινης μετάβασης, κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης, ανακύκλωσης, πράσινης ενέργειας και εν γένει αειφορίας που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και η σύσταση και λειτουργία ενδιαμέσων φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών με βάση την κείμενη αναπτυξιακή νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο | ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της επιστημονικής εταιρείας ορίζεται αόριστη και εξακολουθεί να ισχύει υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
2. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ποσό που κατέβαλε το «Πράσινο Κίνημα».
2. Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατατίθεται στο ταμείο της, τα κινητά και ακίνητα πράγματα που περιέρχονται στην κυριότητά της, τα έσοδα που προέρχονται από τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραμμάτων, των δοκιμίων και των μελετών που εκδίδει ή από όποιες άλλες δραστηριότητες, από τις εισφορές των εταίρων των φίλων και των υποστηρικτών, τις δωρεές υλικών και άυλων αγαθών και τις πάσης φύσης παροχές αυτών ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, τη χρηματοδότηση που προβλέπει ο νόμος επί των τακτικών εσόδων του Προϋπολογισμού της χώρας, ή όπως τροποποιηθεί, για επιμόρφωση και λειτουργία επιστημονικών εταιριών προς τα κόμματα, τις ενδεχόμενες επιδοτήσεις εκ μέρους του Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου ή άλλων διεθνών οργανισμών,
καθώς επίσης από τα δικαιώματα και τις εισπράξεις της εταιρείας κατά την επιδίωξη
των σκοπών της και την εν γένει λειτουργία της.
3. Η εταιρεία δύναται να επιχορηγεί ή δανειοδοτεί το πολιτικό κόμμα “ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ” μετά από απόφαση του Δ.Σ.της και κατόπιν αιτήσεως του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος,που αποτελει και τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο | ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) ο Γενικός Διευθυντής.

ΑΡΘΡΟ 7ο | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση του εταίρου, η οποία είναι το εκάστοτε Πολιτικό Συμβούλιο του «Πράσινου Κινήματος», η οποία και εκλέγει τα μέλη και τον πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Εταίρου συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και περιγράφει το γενικό πλαίσιο της εταιρικής δράσης, καθορίζει τις στρατηγικές επίτευξης των σκοπών και στόχων, εκλέγει και ελέγχει το Δ.Σ. με τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Καταστατικού, εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό του Δ.Σ. και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου
έτους.
3. Επίσης, ελέγχει τα οικονομικά της εταιρείας, όταν και όποτε το κρίνει σκόπιμο, εγκρίνει ή όχι την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών που εισηγείται το Δ.Σ., εγκρίνει ή όχι την ίδρυση παραρτημάτων του Ινστιτούτου που εισηγείται το Δ.Σ. Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
4. Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος δύναται να καλέσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα, ομοίως και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ιδρύματος δύναται να θέσει όποτε κρίνει θέμα ή θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του πολιτικού συμβουλίου του «Πράσινου Κινήματος».

ΑΡΘΡΟ 8ο | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε μπορεί να αποφασίσει:

α. Την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και τον ορισμό νέων
β. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
γ. Την τροποποίηση όρων του παρόντος καταστατικού
δ. Την εισδοχή και την εισφορά νέων εταίρων

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται κατά αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 9ο | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Δ.Σ. είναι οκταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο – Διαχειριστή της Εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, άπαντα μέλη του κόμματος του Πράσινου Κινήματος. Εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια, ακολουθώντας τις διαδικασίες του εκλογικού συνεδρίου του Πράσινου Κινήματος, με απόλυτη πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος.
2. Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι και όσες διατηρούν σχέση υπαλλήλου ή μόνιμου συνεργάτη της Εταιρείας. Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι και όσες διατηρούν σχέσεις οικονομικής εξάρτησης με την Εταιρεία ή και το κόμμα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκτελεστική αρμοδιότητα αναφορικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία της εταιρείας, με αποκλειστικές τακτικές και έκτακτες διαχειριστικές εξουσίες.
Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση, το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εταιρικών υποθέσεων, μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και διορίζει τον Γενικό Διευθυντή.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου και έκπτωσης ή ανάκλησης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το όργανο δύναται να το αντικαταστήσει εντός εξήντα (60) ημερών μέσω σύγκλησης της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του «Πράσινου Κινήματος». Η θητεία του εν λόγω μέλους διαρκεί όσο και εκείνη του οργάνου.
5. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δύνανται να παρακολουθούν τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του «Πράσινου Κινήματος» και να καταθέτουν τις απόψεις τους για τον προγραμματισμό δράσης της Εταιρείας.
6. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται το Δ.Σ. να ευρίσκεται σε απαρτία. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται για τη σύγκλησή του με συστημένη επιστολή (ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο να υπάρχει απάντηση ότι παρελήφθη) που αποστέλλεται τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ως άνω διατύπωση κάμπτεται με την υπογραφή των μελών σε σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, το Δ.Σ.
επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, μετά από μια εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών του.
7. Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος, ενώ τα λοιπά μέλη συμπεριλαμβανομένων του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα ή του Ταμία, είναι δυνατή η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων αυτού από άλλο μέλος του Δ.Σ..
8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του με γραπτή τους αίτηση προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.
9. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα εξάμηνο συνεχώς από τις συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρά. Αυτό βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος.
10. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους να υπογράψει, η άρνησή του αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία της εταιρείας, πάντοτε όμως σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του  Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος. Ειδικότερα:

α. Επεξεργάζεται τον ετήσιο προγραμματισμό της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη σχετική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής.
β. Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και τον απολογισμό της εταιρείας. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του
παθητικού.
γ. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε προγραμματικές συμβάσεις και συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας.
δ. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
ε. Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.
στ. Εισηγείται την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος.
ζ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιστημονικά προγράμματα με άλλα Ιδρύματα και την ένταξή της σε ευρύτερους σχηματισμούς με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως το Green European Foundation ή άλλα παρεμφερή ιδρύματα Πράσινων κομμάτων άλλων χωρών.
η. Εισηγείται στη Γ.Σ. την ίδρυση παραρτημάτων της Εταιρείας.
θ. Με πρότασή του και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής επικυρώνει τους κανόνες για την απονομή βραβείων και υποτροφιών.
ι. Καθορίζει σε ετήσια βάση τις προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας.
ια. Επικυρώνει την εγγραφή των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας, είναι υπεύθυνο για την επικαιροποίηση των σχετικών μητρώων και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την απομάκρυνση όσων καταστρατηγούν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ιβ. Είναι υπεύθυνο για τη διαρκή πληροφόρηση φίλων και υποστηρικτών γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας και για τη σύγκληση της γενικής τους συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχειριστής της εταιρείας, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, έναντι οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει συμβάσεις και δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.
β. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
γ. Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει σε αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.
ε. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τα οποία συνυπογράφει με τον Ταμία.
στ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης:

α. Μεριμνά για τη σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών του Δ.Σ.
β. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της εταιρείας.
γ. Συμπράττει με τον Πρόεδρο στη σύνταξη των προσκλήσεων των συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας.
δ. Τηρεί τα Βιβλία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έγγραφα και τη σφραγίδα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης:

α. Εισπράττει όλα τα έσοδα της εταιρείας.
β. Εκτελεί τις πληρωμές της εταιρείας.
γ. Επιβλέπει τα Λογιστικά και Φορολογικά Βιβλία της εταιρείας, τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έχει τη μέριμνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό του Ινστιτούτου και γενικά προς οποιονδήποτε τρίτο.
δ. Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της εταιρείας προς έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της εταιρείας.
ε. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό καθώς και τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 13ο | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αναπτύσσονται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, γύρω από πέντε βασικούς άξονες:

α. Τη δημιουργία αρχείου Πράσινης Πολιτικής και Οικολογίας.
β. Τις εκδόσεις συγγραμμάτων, δοκιμίων, μελετών, περιοδικών και άλλων έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων σχετικών με τον οικολογικό προβληματισμό και την πράσινη πολιτική και οικολογία.
γ. Την πολιτική τεκμηρίωση.
δ. Την επιμόρφωση πολιτικών στελεχών.
ε. Τη μελέτη της οργάνωσης της οικονομίας από τη σκοπιά της πολιτικής οικολογίας με έμφαση στην Κοινωνική και Κυκλική Οικονομία.

2. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για την υλοποίηση των αξόνων της παρ. 1, μεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται:

α. η συγκρότηση επιτροπών μελέτης, έρευνας αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα
β. η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συζητήσεων, ομιλιών κ.α. και ανάπτυξη νέων τρόπων επαφής με κοινωνία
γ. η έκδοση και διάθεση εντύπων, φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων κ.α.
δ. η παραγωγή και προβολή ταινιών, βίντεο, DVD κ.ά. και χρήση κάθε ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού μέσου και υλικού.
ε. η εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Οι άξονες δραστηριοτήτων αναλύονται εκτενέστερα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 14ο | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη, αναγνωρισμένη επιστημονική δράση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
2. Η θητεία των μελών της είναι τριετής και ταυτόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται και εκπίπτουν του αξιώματός τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αμέσως μετά τη σύσταση της  Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν πρόεδρο και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον απαραίτητο αριθμό υπο-επιτροπών. Η θέση στην Επιτροπή είναι τιμητική και άμισθη.
3. Η Επιστημονική Επιτροπή:

α. γνωμοδοτεί επί του προγράμματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας και επί κάθε άλλου θέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ και
β. καταρτίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Πολιτικής Οικολογίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας διορίζεται πρόσωπο με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται ελεύθερα. Ο Γενικός Διευθυντής δικαιούται αμοιβής, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισθείς μπορεί να παραιτείται της αμοιβής είτε για ορισμένο διάστημα, είτε για όλη τη θητεία του.
2. Ο Γενικός Διευθυντής έχει αρμοδιότητα ως προς:

α. Την καθημερινή διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.
β. Την πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μελετών, έργων και δράσεων του Ιδρύματος, που δύνανται να ενταχθούν προς χρηματοδότηση σε αναπτυξιακά προγράμματα.
γ. Την επίβλεψη της εκτέλεσης των ενταγμένων πράξεων της περ. β’, καθώς και της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες της εκτέλεσης εξειδικευμένων τμημάτων των πράξεων αυτών.

3. Εκτός των ανωτέρω, οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανακαθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Έως ότου πληρωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή τα καθήκοντα του εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16ο | ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

1. «Φίλοι της Εταιρείας» θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλουν, μέσω δωρεών υλικών ή/και άυλων αγαθών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στη δημιουργία ή αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων ή συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δράσεων και την επίτευξη των σκοπών της, μέσω συνεργασιών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
2. Η Συνέλευση των Φίλων της Εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να καταθέσει προτάσεις προς το ΔΣ για τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων, έργων και εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων, χωρίς να ισχύει ο κανόνας της απαρτίας.
3. «Υποστηρικτές της Εταιρείας» θεωρούνται όσοι συμμετέχουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Ιδρύματος, καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Υποστηρικτές πληροφορούνται τακτικά γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας, λαμβάνουν μέρος εάν το θελήσουν και δύνανται να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. Μία φορά το χρόνο συνέρχονται σε συνέλευση και καταθέτουν τις απόψεις τους προς το ΔΣ, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
4. Η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί σε φίλους και υποστηρικτές το ενδιαφέρον συμμετοχής στις δραστηριότητες του με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς διαλόγου γύρω από τους άξονες της διαρκούς της ανάπτυξης.
5. Η απονομή της ιδιότητας του φίλου ή/και του υποστηρικτή της εταιρείας είναι στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο | ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η ευθύνη του εταίρου (δηλ. του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος) για τα χρέη της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την εκκαθάριση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο | ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας γίνεται από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος. Η θητεία της είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί. Τα μέλη της δεν δύνανται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19ο | ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

1. Οι εταίροι οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία των σκοπών και στόχων της επιστημονικής εταιρείας.
2. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας ρυθμίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
3. Τα θέματα που ανάγονται στην εκτέλεση, διαχείριση και εφαρμογή μελετών, έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα και τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης ρυθμίζονται αποκλειστικά από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων, το σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής εκάστου προγράμματος και τους όρους της εκάστοτε σύμβασης χρηματοδότησης.
4. Τα μέλη του Δ.Σ δεν δικαιούνται αμοιβής, παρά μόνον αποζημίωση εξόδων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του οργάνου και του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 20o | ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται με απόφαση των τριών τετάρτων των εταίρων με απόφαση από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται από το νόμο.
2. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της επιστημονικής εταιρείας αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διαχειριστής της ή άλλο πρόσωπο που θα επιλέξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος.
3. Μετά τη διάλυση τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις, εταιρείες, ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επιλογή του δικαιούχου πραγματοποιείται με απόφαση από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.
4. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης, πτώχευσης ή άλλης μεταβολής της προσωπικής κατάστασης εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών. Οι κληρονόμοι δικαιούνται να λάβουν μόνο την εισφορά του κληρονομούμενου και δεν καθίστανται μέλη της επιστημονικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21o | ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιου προϋπολογισμού και ετήσιου ισολογισμού και τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία αυτής βρίσκονται πάντα στη διάθεση των εταίρων.
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού.
Προς πίστωση συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

Για το πολιτικό κόμμα «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ»

Οι Συμπρόεδροι

Κώστας Καλογράνης Σωτηρία Ακρίβου